รอแก้กฎหมายบังคับจอดรถในเมืองจ่ายแพง

กทม.เตรียมกำหนดค่าจอดรถริมถนนดูตามสภาพพื้นที่ในเมืองเก็บแพง รอแก้กฎหมายคาดบังคับใช้ปีหน้า รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งกทม. ได้ดำเนินการจัดเก็บบนถนนสายต่างๆ ทั้งสิ้นรวม 65 สายตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503

ซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ถือเป็นการจัดระเบียบการจราจรริมถนน ให้มีการหมุนเวียน ไม่กระทบต่อปัญหาการจราจรในพื้นที่มากจนเกินไป อย่างไรก็ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กทม.จัดเก็บ ถือเป็นอัตราคงเดิมมายาวนาน โดยมีอัตราสูงสุดไม่เกิน 10บาทต่อชั่วโมง ทำให้กทม.มีรายได้จากค่าธรรมเนียมดังกล่าว ปีละกว่า 15ล้านบาท ซึ่งถือเป็นอัตราที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงมีการแก้ไขกฎหมายการจอดยานยนต์ โดยร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….. เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น สำหรับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะให้อำนาจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บการจอดรถ โดยท้องถิ่นจะสามารถออกข้อบัญญัติกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เอง ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความจำเป็นของท้องถิ่นนั้นๆ จากเดิมที่จะต้องจัดเก็บตามกฎกระทรวงในอัตราเท่ากันทุกพื้นที่
รายงานข่าวกล่าวต่อว่า การแก้ไขเพิ่มเติมตามพ.ร.บ.จะเกิดประโยชน์แก้ท้องถิ่นของกทม.อย่างมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ในแต่ละส่วน ที่กำหนดให้สามารถจอดยานยนต์ได้ ก็มีความหนาแน่นการจราจรต่างกัน หากกทม.สามารถออกกฎหมายกำหนดอัตราค่าจอดรถที่เหมาะสมได้ ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการจอดรถในจุดที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการจอดรถในเมืองจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านอกเมืองซึ่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อเสร็จสิ้น จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศ ซึ่งคาดการณ์ว่า จะสามารถบังคับใช้กฎหมายใหม่ได้ในปี 2561นี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews