จัดฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก จ.ลำปาง

จัดฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก พื้นที่ จ.ลำปาง เสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) และ ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะสมอง Executive Function สำหรับครูปฐมวัย”

ร่วมกันนำเครือข่ายคณะครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมฝึกอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านกระบวนการคิดทำกิจกรรมวิชาการสร้างสื่อเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะสมอง ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่หอประชุม อาคารสโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีนักวิชาการศึกษา ครู และผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1, เขต 2 และเขต 3 รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสถานศึกษาภาคเอกชน จากทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทำกิจกรรมกระบวนคิดเพื่อพัฒนาสื่อเรียนรู้ทักษะสมองในเด็กปฐมวัย
สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” ทั้งนี้เพื่อจะขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ทักษะสมอง Executive Function หรือ EF ให้ลงไปสู่หน่วยงานองค์กรกลุ่มเป้าหมายและให้บุคลากรภายในองค์กรได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อร่วมกันพัฒนาสร้างเด็กไทยให้เป็นพลเมืองที่เปี่ยมคุณภาพ สามารถคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหาความสุขเป็น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth